Algemene voorwaarden voor consumenten

§ 1 Toepassingsgebied, begripsbepalingen

1.1 Deze Algemene voorwaarden (hierna “AV” te noemen) van

Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG Trauring- und Schmuckwarenfabrik, Karlsruher Straße 89, DE-75179 Pforzheim,
tel: +49 / (0)7231 – 3805 – 0, fax +49 / (0)7231 – 3805 – 24, e-mail: [email protected]
vertegenwoordigd door de directeuren: Roland Rauschmayer, Chris Roy Rauschmayer
Registerrechtbank: Mannheim, handelsregister: HRA 503301, btw-nr.: DE812114250

(hierna “verkoper” te noemen), gelden voor alle contracten over de levering van producten die een consument of ondernemer (hierna “klant” te noemen) met de verkoper afsluit met betrekking tot de door de verkoper in zijn online-shop afgebeelde producten.

1.2 Voor de zakelijke relatie tussen de aanbieder en de klant gelden uitsluitend de volgende Algemene voorwaarden in hun ten tijde van de bestelling geldige versie. Afwijkende algemene voorwaarden van de besteller worden niet erkend, tenzij de aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk met hun geldigheid instemt.

1.3 De klant is consument, indien het doel van de bestelde leveringen en diensten niet overwegend kan worden gerekend tot zijn commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteit. Daarentegen is een ondernemer iedere natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde vennootschap die bij het afsluiten van het contract zijn commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteit uitoefent.

 

§ 2 Contract afsluiten

2.1 De klant kan uit het assortiment van de aanbieder producten, vooral trouw- en verlovingsringen, kiezen en deze met de knop “in het winkelmandje leggen” in het zogeheten winkelmandje verzamelen. Met de knop “bestellen met betalingsplicht” geeft bij een bindende aanvraag af voor de aankoop van de producten in het winkelmandje. Vóór het versturen van de bestelling kan de klant de gegevens te allen tijde wijzigen en inzien. De aanvraag kan echter alleen worden afgegeven en doorgegeven als de klant door te klikken op de knop “AV accepteren“ deze contractuele voorwaarden accepteert en daardoor in zijn aanvraag heeft opgenomen.

2.2 De aanbieder stuurt vervolgens de klant een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant met de functie “Printen“ kan printen. De automatische ontvangstbevestiging documenteert gewoonlijk slechts dat de bestelling van de klant door de aanbieder is ontvangen en vormt geen aanname van de aanvraag. Het contract komt pas tot stand door de afgifte van de acceptatieverklaring door de aanbieder, die met een aparte e-mail (opdrachtbevestiging) wordt verstuurd. Met de levering van het product wordt de contracttekst (bestaand uit bestelling, AV en opdrachtbevestiging) aan de klant gestuurd. De contracttekst wordt met inachtneming van de gegevensbescherming opgeslagen.

2.3 Het contract wordt in de Duitse, als alternatief in de Engelse taal, afgesloten.

 

§ 3 Levering, beschikbaarheid van producten

3.1 Door ons vermelde leveringstijden worden berekend vanaf het tijdstip van onze opdrachtbevestiging, mits de aankoopprijs vooraf is betaald. Indien voor het betreffende product in onze online-shop geen of geen afwijkende leveringstijd is vermeld, bedraagt deze 5 dagen.

3.2 Als er ten tijde van de bestelling van de klant geen exemplaren van het door hem gekozen product beschikbaar zijn, deelt de aanbieder dit in de opdrachtbevestiging onmiddellijk aan de klant mee. Als het product blijvend niet leverbaar is, ziet de aanbieder af van een acceptatieverklaring. In dit geval komt er geen contract tot stand.

3.3 Als het door de klant in de bestelling aangeduide product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, deelt de aanbieder dit eveneens in de opdrachtbevestiging onmiddellijk aan de klant mee.

3.4 De volgende leveringsbeperkingen bestaan: De aanbieder levert alleen aan klanten die hun gebruikelijke verblijfplaats (factuuradres) in een van de volgende landen hebben en in hetzelfde land een leveradres kunnen vermelden: Duitsland, Oostenrijk.

 

§ 4 Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling blijven de geleverde producten het eigendom van de aanbieder.

 

§ 5 Prijzen en verzendkosten

5.1 Alle prijzen die op de website van de aanbieder zijn vermeld, zijn inclusief de telkens geldige wettelijke omzetbelasting.

5.2 De betreffende verzendkosten worden op het bestelformulier aan de klant gemeld en moeten door de klant worden betaald, indien de klant geen gebruik maakt van zijn recht om te herroepen. Vanaf een productbestelwaarde van 20 EUR levert de aanbieder gratis aan klanten in Duitsland. De verzendkosten naar Oostenrijk bedragen 8,00 EUR.

5.3 Het product wordt via UPS verstuurd. De aanbieder draagt het verzendrisico als de klant een consument is.

5.4 De klant draagt in geval van een herroeping de directe kosten van de retourzending.

 

§ 6 Betalingsmogelijkheden

6.1 De klant kan de betaling via PayPal, automatische incasso of creditcard uitvoeren.

6.2 De betaling van de aankoopprijs dient direct met het afsluiten van het contract te worden voldaan. Als het vervallen van de betaling volgens de kalender is bepaald, dan heeft de klant door verzuimen van de vervaldatum al een betalingsachterstand. In dit geval dient hij voor het jaar verzuimrente van 5 procentpunten boven het basisrentepercentage aan de aanbieder te betalen.

6.3 De verplichting van de klant voor de betaling van verzuimrente sluit de indiening van overige verzuimschade door de aanbieder niet uit.

 

§ 7 Garantie op materiële tekortkomingen, algemene garantie

7.1 De aanbieder is aansprakelijk voor materiële tekortkomingen volgens de hiervoor geldende wettelijke voorschriften, vooral § 434 e.v. Duits Burgerlijk Wetboek. Tegenover ondernemers bedraagt de garantietermijn op door de aanbieder geleverde producten 12 maanden.

7.2 Een aanvullende garantie bestaat bij de door de aanbieder geleverde producten alleen als deze uitdrukkelijk bij het betreffende artikel is afgegeven.

 

§ 8 Aansprakelijkheid

8.1 Claims van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Hiervan uitgesloten zijn schadeclaims van de klant voor schade die ontstaat uit de schending van leven, lichaam, gezondheid of uit de schending van wezenlijke contractuele plichten (voornaamste plichten) evenals de aansprakelijkheid voor overige schade die berust op opzettelijk of nalatig plichtsverzuim of boze opzet van de aanbieder, zijn een wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Wezenlijke contractuele plichten zijn die plichten, waarvan de nakoming voor het bereiken van het doel van het contract noodzakelijk is.

8.2 Bij de schending van wezenlijke contractuele plichten is de aanbieder alleen aansprakelijk voor de voor het contract kenmerkende, voorspelbare schade, als deze eenvoudig nalatig is veroorzaakt, tenzij het gaat om schadeclaims van de klant voor schade die ontstaat uit de schending van leven, lichaam of gezondheid.

8.3 De beperkingen van paragraaf 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de aanbieder, als er claims direct tegen hen worden ingediend.

8.4 De uit paragraaf 1 en 2 ontstane aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de aanbieder het gebrek met boze opzet heeft verzwegen of een garantie voor de toestand van het product op zich heeft genomen. Hetzelfde geldt, indien de aanbieder en de klant een overeenkomst over de toestand van het product hebben gesloten. De voorschriften van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

 

§ 9 Instructies m.b.t. herroeping

9.1 Consumenten hebben bij het afsluiten van een verkooptransactie op afstand fundamenteel een wettelijk herroepingsrecht, waarover de aanbieder met inachtneming van het wettelijke model vervolgens informeert. De uitzonderingen van het herroepingsrecht zijn in lid (2) geregeld. In lid (3) staat een modelformulier voor herroeping.

Instructies m.b.t. herroeping

 

Herroepingsrecht

 

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract te herroepen.

De termijn voor herroepen bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u benoemde derde die niet de transporteur is, de producten in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG, Karlsruher Straße 89, DE-75179 Pforzheim, e-mail: [email protected]

door middel van een eenduidige verklaring (bv. een via de post verstuurde brief, een fax of e-mail) informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dit is echter niet voorgeschreven.

Om de herroepingtermijn in acht te nemen, is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefening van het recht om te herroepen voor het einde van de herroepingtermijn verstuurt.

 

Gevolgen van het herroepen

 

Wanneer u dit contract herroept, dienen we u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die uit het feit voortvloeien dat u een andere soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, gunstige standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract door ons is ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel als datgene, wat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling vergoedingen in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren, totdat we de producten weer retour hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt teruggestuurd, afhankelijk van het feit, welke omstandigheid het eerste optreedt.

U dient de producten onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons over de herroeping van dit contract hebt geïnformeerd, aan ons terug te sturen of aan ons over te dragen. Er is voldaan aan de termijn als u de producten vóór het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de producten .

U hoeft alleen voor een eventueel waardeverlies van de producten in te staan, wanneer dit waardeverlies is te herleiden naar een voor de controle van de kwaliteit, eigenschappen en werking van de producten niet noodzakelijke omgang ermee.

 

9.2 Uitsluiting van her herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bestemming voor de consument maatgevend is of die eenduidig zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument.

 

9.3 Via het modelformulier voor herroeping informeert de aanbieder volgens de wettelijke regeling als volgt:

 

Modelformulier voor herroeping

 

Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in

en stuur het terug..

 

Aan Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG, Karlsruher Straße 89, DE-75179 Pforzheim,

tel: +49 / (0)7231 – 3805 – 0, Telefax +49 / (0)7231 – 3805 – 24. e-mail: [email protected]

 

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract over de aankoop van de volgende producten (*)/ het leveren van de volgende diensten (*)

————————————————————————————————————

————————— Besteld d.d. (*)/ontvangen d.d. (*)

————————— Naam van de consument(en)

————————— Adres van de consument(en)

————————— Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

————————— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

9.4 Retourkosten

Volgens § 357 van het Duitse Burgerlijke Wetboek dient de klant de regelmatige kosten van de retourzending te dragen als het geleverde product overeenkomt met het bestelde product. Voor het overige zijn wij verplicht om de producten op eigen koten op te halen of te laten ophalen als de producten van dien aard zijn dat deze niet per post retour kunnen worden gezonden.

 

§ 10 Slotbepalingen

10.1 Op contracten tussen de aanbieder en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing. De wettelijke voorschriften ter beperking van de rechtskeuze en voor de toepasbaarheid van dwingende voorschriften in het bijzonder van de staat waarin de klant als consument zijn gewoon verblijf heeft, blijven onaangetast.

10.2 Indien het bij de klant gaat om een koopman, een publieksrechtelijke rechtspersoon of om een publieksrechtelijk gescheiden vermogen, is de rechtbank voor alle geschillen uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de vestigingsplaats van de aanbieder.

10.3 Het contract blijft ook bij juridische ongeldigheid van afzonderlijke punten in zijn overige onderdelen bindend. In de plaats van de ongeldige punten komen, in zoverre aanwezig, de wettelijke voorschriften. Indien dit voor een contractant een onredelijke hardheid zou vormen, komt het contract echter als geheel te vervallen.

 

Pforzheim, april 2020