Gegevensbescherming

Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en houdt zich aan de wettelijke bepalingen omtrent gegevensbescherming en privacy. Persoonsgegevens worden op deze website alleen verzameld voor technisch noodzakelijke doeleinden. De verzamelde gegevens worden in geen enkel geval verkocht of om andere redenen aan derden verstrekt.

De onderstaande verklaring licht toe hoe wij deze gegevensbescherming garanderen en welk soort gegevens voor welke doeleinden worden verzameld.

§ 1 Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de gegevensbeschermingsfunctionaris van het bedrijf

Verantwoordelijk conform art. 4 lid 7 Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) is Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG | Karlsruher Str. 89 | 75179 Pforzheim, vertegenwoordigd door de directeuren Roland Rauschmayer en Chris Roy Rauschmayer, [email protected], tel. +49 7231 3805 0, fax +49 7231 3805 24.

Onze functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Vera Zimmermann, is te bereiken via het bovenstaande adres met als aanvulling “Die Datenschutzbeauftragte” of via het e-mailadres
[email protected]

§ 2 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk te relateren zijn, bv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Als u via e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw voor- en achternaam, geslacht, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband beschikbaar geworden gegevens wissen wij, nadat de opslag niet meer vereist is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten bestaan.

(3) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod terugvallen op bevoegde dienstverleners of uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, zullen wij u onderstaand in detail over de betreffende processen informeren. Hierbij geven we ook de criteria aan die voor de bewaarperiode zijn vastgelegd.

§ 3 Uw rechten

U hebt ten opzichte van ons de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u betreffen:

• conform art. 15 AVG informatie te eisen over u door ons verwerkte persoonsgegevens. Vooral kunt u informatie eisen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, aan wie uw gegevens zijn of worden geopenbaard, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op rectificatie en aanvulling, wissen, beperking van de verwerking of recht om bezwaar te maken, het bestaan van klaagrecht, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet bij ons zijn verzameld, evenals over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling en zo nodig bewijskrachtige informatie over de details ervan;

• conform art. 16 AVG onmiddellijk de rectificatie en aanvulling te eisen van onjuiste gegevens of vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens;;

• conform art. 17 AVG het wissen van uw bij pons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, indien de verwerking voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het voldoen aan een juridische verplichting, om redenen van het openbaar belang of voor de indiening, uitoefening of verdediging van wettige aanspraken niet is vereist;

• conform art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, indien de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u echter afwijst deze te wissen en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter nodig hebt voor de indiening, uitoefening of verdediging van wettige aanspraken of u conform art. 21 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;

• conform art. 20 AVG uw persoonsgegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of de doorgifte aan een andere verantwoordelijke te eisen;

• conform art. 7 lid 3 AVG uw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde tegenover ons te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die berustte op deze toestemming niet meer mogen voortzetten en

• conform art. 77 AVG bij een toezichthoudende instantie bezwaar in te dienen. Doorgaans kunt u zich hiervoor richten aan de toezichthoudende autoriteit in de plaats waar u gewoonlijk verblijft, waar u werkt of waar ons bedrijf gevestigd is.

§ 4 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) Bij een louter informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie geeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch zijn vereist om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke basis is art. 6 lid 1 r. 1 punt f AVG):

• IP-adres
• Datum en tijdstip van het bezoek
• Tijdzoneverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
• Inhoud van de aanvraag (de concrete pagina)
• Toegangsstatus/HTTP-statuscode
• Overgedragen hoeveelheid data
• Website waar het verzoek van afkomstig is
• Browser
• Besturingssysteem en de interface ervan
• Taal en versie van de browsersoftware.

(2) De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

• Waarborging van een soepele verbindingsopbouw van de website,
• Waarborging dat de website comfortabel gebruikt kan worden;
• Analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit evenals
• Voor overige administratieve doeleinden.

In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens met het doel om conclusies over uw persoon te trekken.

(3) Naast de bovengenoemde gegevens worden er op uw computer cookies opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw vaste schijf aan de door u gebruikte browser toegekend worden opgeslagen en waardoor naar de plaats die het cookie zet (hier door ons), bepaalde informatie stroomt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer zetten. Ze zijn bedoeld om de website als geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies en/of vergelijkbare software. De omvang en de werking hiervan wordt hieronder toegelicht:

• Tijdelijke cookies (zie b)
• Permanente cookies (zie c)
• Flash-cookies (zie f)
• HTML5 storage objects (zie f)

b) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer u de browser afsluit. Dit zijn in het bijzonder de session cookies. Deze slaan een zogeheten Session ID op, waarmee de diverse verzoeken van uw browser kunnen worden gekoppeld aan één gezamenlijke sessie. Hierdoor kan uw computer opnieuw worden herkend wanneer u weer terugkomt op onze website. De session cookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser afsluit.

c) Persistente cookies worden geautomatiseerd na een vastgestelde tijd gewist, deze kan afhankelijk van het cookie verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen.

d) U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bv. het accepteren van third-party-cookies of van alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) Wij gebruiken cookies om u voor vervolgbezoeken te kunnen identificeren als u over een account bij ons beschikt. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.]

f) De Flash-cookies die worden gebruikt, worden niet door uw browser verzameld, maar door uw Flash-plug-in. Verder gebruiken we HTML5 storage objects, die worden opgeslagen op uw apparaat. Deze objecten slaan de benodigde gegevens onafhankelijk op van de browser die u gebruikt en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat er Flash-cookies worden verwerkt, moet u hiervoor een add-on installeren, bijvoorbeeld „Better Privacy“ voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of het Adobe-Flash-Killer-cookie voor Google Chrome.Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u voorkomen door in uw browser de privémodus te gebruiken. Daarnaast raden we u aan om zelf regelmatig uw cookies en browsegeschiedenis te wissen.

(4) Daarnaast gebruiken we bij uw bezoek aan onze website analysediensten. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

§ 5 Gebruik van ons contactformulier

(1) Voor al uw vragen heeft u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op onze website. Daarbij is het invoeren van een geldig e-mailadres verplicht, zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is en zodat we deze kunnen beantwoorden. lle overige gegevens kunnen optioneel worden ingevoerd.

(2) Als u contact met ons opneemt, vindt de gegevensverwerking overeenkomstig art., lid 1, zin 1, punt a) AVG plaats op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.

(3) De persoonsgegevens die wij verzamelen voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch gewist zodra uw vraag is afgehandeld.

§ 6 Overige functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden we nog diverse andere diensten aan waar u bij interesse gebruik van kunt maken (zoals een nieuwsbrief). Hiervoor moet u doorgaans meer persoonsgegevens aangeven die wij voor de levering van de betreffende dienst gebruiken en waarvoor de bovengenoemde beginselen voor de gegevensverwerking gelden.

(2) Deels maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en gemachtigd, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer wij samen met partners overeenkomsten of vergelijkbare diensten aanbieden. Meer informatie hierover ontvangt u bij het aangeven van uw persoonsgegevens of hieronder in de beschrijving van het aanbod.

(4) Indien onze dienstverleners gevestigd zijn in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod.

§ 7 Gebruik van de blogfuncties

(1) Op onze blog, waarop we diverse berichten publiceren over onderwerpen rondom onze activiteiten, kunt u reacties plaatsen die voor iedereen zichtbaar worden. Uw reactie wordt bij het betreffende bericht geplaatst, inclusief uw gekozen gebruikersnaam. Wij raden aan om een pseudoniem te gebruiken en niet uw eigen naam. Het invullen van een gebruikersnaam en een e-mailadres is verplicht; alle overige informatie is vrijwillig. Wanneer u een reactie plaatst, slaan we ook uw IP-adres op, dat we na [een week] wissen. Dit IP-adres moet worden opgeslagen zodat we onszelf bij eventuele publicatie van illegale inhoud kunnen verdedigen tegen schadeclaims. Uw e-mailadres hebben we nodig om contact met u op te nemen wanneer een derde van mening is dat uw reactie illegaal is. De rechtsgrondslagen zijn art. 6, lid 1, zin 1, punt b) en f) AVG. De reacties worden voor publicatie niet gecontroleerd. We behouden ons het recht voor om reacties te verwijderen wanneer derden van mening zijn dat deze illegaal zijn.

§ 8 Gebruik van onze webshop

(1) Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het afsluiten van het contract vereist dat u uw persoonlijke gegevens aangeeft, die wij voor de afhandeling van uw bestelling nodig hebben. Voor de afhandeling van de contracten noodzakelijke, verplichte gegevens zijn apart gemarkeerd, de overige gegevens zijn vrijwillig. De door u aangegeven gegevens verwerken wij voor de afhandeling van uw bestelling. Hiervoor kunnen wij uw betaalgegevens aan onze huisbank doorgeven. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG.

U kunt vrijwillig een klantaccount aanmaken, waarop we uw gegevens kunnen bewaren voor aankopen op een later moment. Wanneer u via “Mijn account” een account aanmaakt, worden de gegevens die u invult bewaard; u kunt dit herroepen. Alle overige gegevens, inclusief die van uw klantaccount, kunt u in het klantengedeelte altijd wissen.
Wij kunnen de door u aangegeven gegevens bovendien verwerken om u over andere interessante producten uit onze portfolio te informeren of u e-mails met technische informatie sturen.

(2) Wij zijn op basis van handels- en belastingrechtelijke voorschriften verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende tien jaar op te slaan. Wij voeren echter na [twee jaar] een beperking van de verwerking uit, d.w.z. dat uw gegevens alleen voor de naleving van de wettelijke verplichtingen worden gebruikt.

(3) Ter voorkoming van onbevoegde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder financiële gegevens, wordt het bestelproces via TLS-techniek gecodeerd.

§ 9 Gebruik van onze portal

(1) Wanneer u onze portal wilt gebruiken, moet u zich hiervoor registreren met uw e-mailadres, een zelf gekozen wachtwoord en een vrij te kiezen gebruikersnaam. U bent niet verplicht om uw eigen naam op te geven; gebruik onder een pseudoniem is ook mogelijk. Wij gebruiken voor uw registratie de zogeheten double opt-in-methode. Dat betekent dat uw registratie pas is afgerond wanneer u uw registratie heeft bevestigd via de link in een bevestigingsmail die u hiervoor toegestuurd krijgt. Wanneer u deze registratie niet binnen [24 uur] bevestigt, wordt uw registratie automatisch verwijderd uit onze database. Het invoeren van de bovengenoemde gegevens is verplicht; alle overige informatie kunt u vrijwillig aan ons verstrekken via de portal.

(2) Wanneer u onze portal gebruikt, slaan we de gegevens over u op die nodig zijn om de overeenkomst na te komen, inclusief informatie over betaalmethoden, totdat u uw account permanent verwijdert. Verder bewaren we de gegevens die u vrijwillig heeft ingevoerd gedurende de periode dat u de portal gebruikt en u de gegevens niet zelf voortijdig verwijdert. U kunt alle informatie in het beveiligde klantgedeelte beheren en aanpassen. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 r. 1 punt f AVG.

(3) Wanneer u de portal gebruikt, kunnen uw gegevens op basis van gesloten overeenkomsten toegankelijk worden gemaakt voor andere deelnemers aan de portal. Leden die zich niet hebben geregistreerd, ontvangen geen informatie over u. Voor alle geregistreerde leden zijn uw [gebruikersnaam en foto] zichtbaar, ongeacht de vraag of u deze gegevens zelf openbaar heeft gemaakt. Uw hele profiel, met de gegevens die u zelf openbaar heeft gemaakt, is alleen zichtbaar voor leden die u heeft bevestigd als contactpersoon. Wanneer u inhoud zichtbaar maakt voor contactpersonen en deze niet verstuurt via een privébericht, is deze inhoud ook zichtbaar voor derden, wanneer uw contactpersoon deze informatie zichtbaar heeft gemaakt. Wanneer u berichten plaatst in openbare groepen, zijn deze zichtbaar voor alle leden die zich voor de portal hebben geregistreerd.

(4) Om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, en in het bijzonder uw financiële gegevens, wordt de verbinding versleuteld via TLS-techniek.

§ 10 Gebruik van ons forum

(1) Ons forum kan gelezen worden zonder dat iemand zich daarvoor moet aanmelden. Wanneer u actief wilt bijdragen aan het forum, moet u zich hiervoor registreren met uw e-mailadres, een zelf gekozen wachtwoord en een vrij te kiezen gebruikersnaam. U bent niet verplicht om uw eigen naam op te geven; gebruik onder een pseudoniem is ook mogelijk. Wij gebruiken voor uw registratie de zogeheten double opt-in-methode. Dat betekent dat uw registratie pas is afgerond wanneer u uw registratie heeft bevestigd via de link in een bevestigingsmail die u hiervoor toegestuurd krijgt. Wanneer u deze registratie niet binnen [24 uur] bevestigt, wordt uw registratie automatisch verwijderd uit onze database.

(2) Wanneer u een forumaccount aanmaakt, slaan we, totdat u zich afmeldt, naast uw aanmeldgegevens ook alle informatie op die u in het forum achterlaat, oftewel openbare berichten, prikbordberichten, vriendschappen, privéberichten enzovoort. Dit is nodig om het forum actief en gevuld te houden. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 r. 1 punt f AVG.

(3) Wanneer u uw account verwijdert, blijven uw openbare berichten, en dan in het bijzonder uw reacties in het forum, zichtbaar voor alle lezers. Uw account is daarentegen niet meer opvraagbaar en wordt in het forum als „[Gast]“ gemarkeerd. Alle andere gegevens worden gewist.

§ 11 Verstrekking van gegevens

Er vindt geen verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden plaats voor andere doeleinden dan hieronder staat aangegeven. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:

• u hier overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven,

• de verstrekking overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger beschermwaardig belang heeft bij de niet-verstrekking van uw gegevens,

• per overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt c) AVG een wettelijke verplichting is voor de verstrekking van uw persoonsgegevens;

• dit wettelijk toegestaan is en dit overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

§ 12 Nieuwsbrief

(1) Wanneer u hiervoor toestemming geeft, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief waarmee we u informeren over onze nieuwste interessante aanbiedingen. De goederen en diensten waarvoor reclame wordt gemaakt, zijn in de inwilligingsverklaring benoemd.

(2) Voor de inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenoemde double-opt-in-methode. Dat betekent dat wij u na uw inschrijving voor de nieuwsbrief een e-mail aan het aangegeven e-mailadres sturen, waarin wij u om bevestiging vragen dat u wilt dat de nieuwsbrief aan u wordt verstuurd. Als u uw inschrijving niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij telkens uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van de inschrijving en bevestiging op. Doel van dit proces is het, uw inschrijving te kunnen bewijzen en zo nodig mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen ophelderen.

(3) Verplicht voor het sturen van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. De vermelding van andere, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 r. 1 punt a DS-GVO.

(4) Uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief kun u te allen tijde herroepen en de nieuwsbrief afzeggen. De herroeping kunt u uitvoeren door een klik op de link die in elke nieuwsbrief-e-mail staat, per e-mail aan [email protected]  of via een bericht aan de contactgegevens die in het impressum vermeld staan.

(5) Bij het versturen van de nieuwsbrief meten wij niet wat u er als gebruiker mee doet. We stellen op basis hiervan dus geen gebruikersprofiel van u op. We gebruiken ook geen zogeheten webbeacons of trackingpixels.

§ 13 Bezwaar maken tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u met de verwerking van uw gegevens hebt ingestemd, kunt u deze te allen tijd herroepen. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u deze tegenover ons hebt uitgesproken.

(2) In zoverre wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking vooral niet voor de voldoening aan een contract met u is vereist, wat door ons telkens bij de volgende beschrijving van de functies wordt geschetst. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar verzoeken wij u om de redenen te noemen, waarom wij uw persoonsgegevens niet zoals door ons uitgevoerd, zouden moeten verwerken. In geval van uw gefundeerde bezwaar controleren wij de situatie en zullen de gegevensverwerking stoppen resp. aanpassen of u op onze dwingende beschermwaardige redenen wijzen, op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

(3) Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en data-analyse.

(4) U kunt uw bezwaar aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens: [email protected]

§ 14 Gebruik van analyseprogramma’s

I. Google Analytics

(1) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenoemde „cookies“, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere deelnemende staten aan de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om meer, met het website- en internetgebruik verbonden diensten voor de website-exploitant te leveren.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht.

(3) U kunt de opslag van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen ingekort weergegeven, een relatie met personen kan daarmee worden uitgesloten. Indien bij de via u verzamelde gegevens een relatie tot personen past, wordt deze dus onmiddellijk uitgesloten en de persoonsgegevens worden daarmee direct gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderingsgevallen, waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, is Google gebonden aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG.

(6) Informatie over de derde partij:Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht m.b.t. gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , evenals de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

(7) Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen die via een user-ID wordt uitgevoerd. U kunt in uw klantaccount onder „Mijn gegevens“, „Persoonlijke gegevens“ de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik deactiveren.

§ 15 Online-advertenties, Google AdSense

(1) Deze website gebruikt de online-advertentiedienst Google AdSense, waarmee het mogelijk is om advertenties te presenteren die aansluiten bij uw interesses. Daarmee willen wij advertenties aanbieden die voor u interessant kan zijn, om zo onze website interessanter voor u te maken. Hiervoor wordt er statistische informatie over u verzameld, die wordt verwerkt door onze advertentiepartners. Deze advertenties zijn te herkennen aan de melding “Google-advertenties” bij de betreffende advertenties.

(2) Door het bezoek aan onze website ontvangt Google de informatie dat u onze website hebt geopend. Hiervoor gebruikt Google een webbeacon om een cookie op uw computer te plaatsen. Hierbij worden de gegevens verstrekt die in § 3 van deze verklaring worden genoemd. Wij hebben geen invloed op de gegevens die worden verzameld; ook is de volledige omvang van de gegevensverzameling en de bewaarperiode ons niet bekend. Uw gegevens worden naar de VS gestuurd en daar geanalyseerd. Wanneer u bent ingelogd met uw Google-account, kunnen uw gegevens hier direct aan worden gekoppeld. Wanneer u niet wilt dat deze gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen. Het is mogelijk dat deze gegevens worden verstrekt aan contractpartners van Google, aan derden en aan overheden. Wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens is art. 6 lid 1 r. 1 punt f AVG. Deze website heeft ook Google AdSense-advertenties van derden geactiveerd. De bovengenoemde gegevens kunnen aan deze derden (genoemd onderhttps://support.google.com/dfp_sb/answer/94149) worden overgedragen.]

(3) U kunt de plaatsing van cookies door Google AdSense op diverse manieren voorkomen:

a) door een passende instelling van uw browsersoftware, vooral de onderdrukking van cookies van derden heeft tot gevolg dat u geen advertenties van vreemde aanbieders ziet;

b) door de interessegebonden advertenties te deactiveren bij Google via de link http://www.google.de/ads/preferences, deze instelling wordt weer gewist wanneer u uw cookies verwijdert;

c) door deactivering van aan belangstelling gerelateerde advertenties van aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne „About Ads“, via de link http://www.aboutads.info/choices, deze instelling wordt weer gewist wanneer u uw cookies verwijdert;

d) door permanente deactivering in uw browser Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

(4) Verder informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking en verdere informatie over de rechten en instelmogelijkheden die u hieromtrent heeft om uw privacy te beschermen, is op te vragen via: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; privacybepalingen voor advertenties: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. Google is gebonden aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 16 Gebruik van Google Adwords Conversion Tracking

Wij gebruiken het online-advertentieprogramma “Google AdWords” en in het kader van Google AdWords gebruiken we Conversion Tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc.(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Wanneer u op een advertentie klikt die door Google ter beschikking is gesteld, wordt er op uw computer een cookie geplaatst voor deze Conversion Tracking. Deze cookies komen na 30 dagen te vervallen, bevatten geen persoonsgegevens en zijn zodoende niet bedoeld voor persoonlijke identificatie.

Wanneer u bepaalde pagina’s op onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en dat u naar deze pagina bent doorgestuurd. Iedere Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites door AdWords-klanten worden getraceerd.

De informatie die via de Conversion-cookie is verzameld, heeft tot doel om Conversion-statistieken samen te stellen voor AdWords-klanten die werken met Conversion Tracking. Hierbij krijgen klanten informatie over het totale aantal gebruikers dat op uw advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een Conversion Tracking-tag. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk te identificeren zijn.

Wanneer u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u hier bezwaar tegen maken door de installatie van de cookies via de betreffende instelling in uw browser te verhinderen (deactivatiemogelijkheid). U wordt dan niet opgenomen in de Conversion Tracking-statistieken. Verdere informatie en de privacyverklaring van Google vindt u via: http://www.google.com/policies/technologies/ads/http://www.google.de/policies/privacy/.

§ 17 Borlabs-cookie

Deze website gebruikt het Borlabs-cookie, een technisch noodzakelijk cookie (borlabs-cookie), dat uw cookie-toestemming opslaat. Een Borlabs-cookie verwerkt geen persoonsgegevens. In het cookie borlabs-cookie worden uw toestemmingen opgeslagen die u bij het bezoeken van de website hebt aangegeven. Als u deze toestemmingen wilt herroepen, verwijdert u gewoon het cookie uit uw browser. Als u de website opnieuw bezoekt of laadt, wordt er opnieuw om uw cookie-toestemming gevraagd.

§ 18 Dataveiligheid

(1) Wij gebruiken voor uw websitebezoek de veelvoorkomende SSL-methode (Secure Socket Layer), in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Doorgaans gaat het hierbij om een 256-bit-codering. Als uw browser geen 256-bit-codering ondersteunt, maken we in plaats daarvan gebruik van een 128-bit-v3-technologie. Of een individuele pagina van onze website gecodeerd wordt overgebracht, herkent u aan de gesloten weergave van het sleutel- resp. slot-symbool in de onderste statusregel van uw browser.

(2) Wij maken voor het overige gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen onbevoegde toegang van derden te beveiligen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verder verbeterd, in lijn met technologische ontwikkelingen.

Roland Rauschmayer GmbH & Co. KG