Algemene voorwaarden voor gespecialiseerde handelaren

1. Algemeen

1.1.    Wij verzorgen onze leveringen en diensten uitsluitend conform de onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Wij erkennen geen voorwaarden van de klant die hiermee in tegenspraak zijn of hiervan afwijken, tenzij we in het betreffende geval schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid van de voorwaarden van de klant.

1.2.    Onze voorwaarden gelden ook wanneer we de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoeren terwijl we kennis hebben van voorwaarden van de klant die in tegenspraak zijn met onze voorwaarden of hiervan afwijken.

1.3.    Onze algemene voorwaarden gelden alleen bij zakelijke transacties met ondernemers.

1.4.    Onze algemene voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met de klant.

2. Prijzen, aanlevering van edelmetalen, betaling, en aanvaarding van het inkooprisico en van garantie

2.1.    De prijzen die wij vermelden zijn vrijblijvend af fabriek. Ze zijn exclusief vrachtkosten, verzekeringen, douanekosten en btw.

2.2. Alle facturen moeten binnen tien dagen netto worden betaald, tenzij anders is overeengekomen.

2.3.    Wanneer wij de klant bij verkoop- en loonproductie-overeenkomsten toestaan om alleen de arbeidskosten in geld te betalen en de resterende schuld te betalen door een overeenkomstige hoeveelheid edelmetaal aan te leveren (de zogeheten “gesplitste aankoopprijs”), dan dient er telkens eerst edelmetaal geleverd te worden voordat de producten geproduceerd worden. De aanlevering van edelmetalen vindt plaats op kosten en risico van de klant. Bij aanlevering wordt het edelmetaal eigendom van ons. Het wordt gecrediteerd op de metaalbalans van de klant. Er wordt geen korting verleend. Bij een vertraagde levering heeft de klant de plicht om eventuele schade te vergoeden die hieruit voor ons voortvloeit; voor de betreffende levertermijnen wordt een verzoek ingediend.

2.4.    Wissels en cheques worden alleen aangenomen als dit uitdrukkelijk is afgesproken en worden alleen gebruikt voor betalingen. Wisseltarieven komen voor rekening van de klant.

2.5.    De klant mag bedragen alleen verrekenen met een onbetwiste of van rechtswege bekrachtigde tegenvordering. Het claimen van een retentierecht door de klant is alleen toegestaan wanneer dit berust op dezelfde overeenkomst, en wanneer de tegenvorderingen die hieraan ten grondslag liggen, onbetwist zijn of van rechtswege zijn bekrachtigd.

2.6.    Voor overdracht van het inkooprisico – ook bij generieke schulden – en van garanties in het algemeen zoals bedoeld in § 443 van het Duitse Burgerlijk wetboek (BGB) is een expliciete overeenkomst nodig.

3. Levering, risico-overdracht, levertijd en verlate levering

3.1.      De levering vindt “af fabriek” plaats op kosten van de klant. De klant draagt het risico voor onopzettelijke vernietiging of verslechtering van het product bij verzending. Dit geldt ook bij verzending van het product naar een ontvanger die door de klant is aangewezen en bij franco-leveringen. Het product wordt door ons verzekerd tegen transportschade. Deze verzekering door ons betekent niet dat wij het risico voor het transport op ons nemen. Productretouren zijn alleen verzekerd wanneer de klant dezelfde verzendvorm kiest als wij bij de verzending hebben gekozen. Retouren moeten altijd van tevoren met ons worden afgestemd. De kosten voor de transportverzekering komen voor rekening van de klant. Voor het risico en de verzekeringsdekking van keuzeproducten geldt rubriek 4 van deze algemene voorwaarden.

3.2.    Wij hebben het recht op deelleveringen, voor zover dit in redelijkheid gebeurt.

3.3.    De volgende gebeurtenissen hebben – voor zover dit van invloed is op het leveren van contractprestaties – een gepaste verlenging van de levertermijn tot gevolg: overmacht die pas na het sluiten van de overeenkomst ontstaat of die ons bij het sluiten van de overeenkomst onbekend is zonder ons eigen toedoen; overige buitengewone gebeurtenissen die na het sluiten van de overeenkomst optreden en die voor ons onvermijdelijk en niet te voorzien zijn; naderhand optredende stakingen en rechtmatige uitsluitingen.

3.4.    Wanneer wij een levering te laat leveren, is onze aansprakelijkheid bij gewone nalatigheid, voor wat een schadevergoeding in plaats van een levering betreft, beperkt tot het vergoeden van de schade die op grond van de overeenkomst te voorzien is.

Wat schadevergoeding op grond van een verlate levering betreft, is onze aansprakelijkheid bij gewone nalatigheid – voor zover er geen wezenlijke contractuele verplichting is geschonden – per voltooide week vertraging beperkt tot een vaste vergoeding ter hoogte van 1%, maar maximaal van 5% van de leverwaarde van het deel van de levering dat de klant niet conform de overeenkomst heeft kunnen gebruiken. De klant heeft de mogelijkheid om aan te tonen dat hij door de vertraging een grotere schade heeft geleden. Voorwaarde hiervoor is wel dat er eerst een respijttermijn aan ons is aangeboden die vruchteloos is verstreken.

3.5.    De aansprakelijkheidsbeperking conform punt 3.4. geldt niet wanneer er een commerciële overeenkomst met vaste tijdstippen is gesloten of wanneer de klant op grond van de leververtraging waarvoor wij verantwoordelijk zijn kan claimen dat zijn belang bij het vervullen van de overeenkomst is vervallen.

4. Aanvullende regelingen voor keuzeproducten

4.1.    Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten voor keuzeproducten, onder voorbehoud van de speciale regelingen in deze rubriek.

4.2.    Producten die op verzoek van de klant aan hem ter beschikking worden gesteld om hier een keuze uit te maken, worden als definitief gekocht beschouwd wanneer we ze niet binnen een afgesproken periode terugkrijgen. Dit geldt ook wanneer wij hier in de begeleidende papieren geen afspraak over hebben vermeld of de keuzeperiode in eerste instantie geen einddatum heeft, maar we de producten niet terugkrijgen binnen een gepaste termijn die we op een later moment hebben vastgesteld.

4.3.    De keuzeproducten worden door ons verzekerd zolang de keuzeperiode loopt; daarna gaat het risico, ook dat op onopzettelijke vernietiging of onopzettelijk verlies, over op de ontvanger.

4.4.    Wanneer de klant keuzeproducten al gebruikt als etalagemateriaal, opneemt in reisbagage, ter selectie of op commissiebasis aanbiedt aan derden of buiten werktijd niet bewaart in de kluis voordat de in de keuzenota aangegeven of afgesproken of door ons gestelde termijn is afgelopen, dan draagt de klant vanaf dat tijdstip al het risico, ook dat op onopzettelijke vernietiging. De klant heeft in die gevallen de plicht om te zorgen voor voldoende verzekeringsdekking van deze producten; de klant draagt rechten die bij schade ontstaan ten opzichte van de verzekering hierbij van tevoren al als waarborg aan ons over. Wij aanvaarden deze overdracht. Mutatis mutandis is punt 7.8 van toepassing.

4.5.    Retouren van keuzeproducten zijn via ons alleen verzekerd wanneer de klant het product naar ons terugstuurt voordat de keuzeperiode verstreken is en wanneer hij hierbij dezelfde verzendwijze kiest die wij voor het toesturen hebben gekozen. De klant verplicht zich ertoe deze regeling na te leven en is bij inbreuken hierop aansprakelijk voor de ontstane schade.

5. Klachten, garantie en aansprakelijkheid

5.1.   Gebreken dienen onmiddellijk bij ons te worden gemeld zodra ze worden vastgesteld. Zichtbare gebreken moeten hierbij uiterlijk binnen een week na levering van de goederen op de plaats van bestemming worden vermeld. Wat andere gebreken betreft gelden de geleverde producten als door de klant goedgekeurd wanneer de klacht niet binnen zeven dagen binnenkomt nadat het gebrek is vastgesteld; wanneer het gebrek voor de klant bij normaal gebruik echter al op een eerder tijdstip zichtbaar was, is dit eerdere tijdstip bepalend voor het begin van de klachtentermijn. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de onderzoeks- en klachtenplicht zoals bedoeld in § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB).

5.2.    De onder § 437, cijfer 1 en 3 BGB genoemde rechten bij klachten (het recht op herstel, op schadevergoeding en op vergoeding van verspilde uitgaven) verjaren na een jaar, tenzij de wet bij regres van de ondernemer en bij kwade trouw een langere termijn voorschrijft. De rechten op prijsvermindering en op opzegging van de overeenkomst zijn niet aan verjaring onderhevig; hierop blijft de wettelijke regeling van kracht (§ 438 lid IV en V BGB).

5.3.    Bij een gegronde klacht hebben wij als wijze van herstel – naar ons goeddunken – de plicht tot reparatie achteraf of tot levering van een product dat vrij is van gebreken. Wanneer wij beide soorten herstel weigeren, het herstel mislukt of het herstel niet redelijkerwijs aan de klant kan worden aangeboden, kan de klant gebruik maken van zijn wettelijke rechten (vermindering van de prijs of opzegging van de overeenkomst). Voor schadeclaims geldt rubriek 6 van deze voorwaarden.

 

6. Schadevergoeding en aansprakelijkheidsbeperkingen

6.1.    Wij zijn:

  1. zonder beperkingen aansprakelijk bij schendingen van onze plichten door opzet of grove nalatigheid door onze directie, managers en agenten;
  2. zonder beperkingen aansprakelijk bij schending van leven, lichaam of gezondheid door opzet of nalatigheid;
  3. aansprakelijk wegens opzet of nalatigheid wanneer we een wezenlijke contractuele plicht hebben geschonden; bij gewone nalatigheid is onze aansprakelijkheid dan echter beperkt tot vergoeding van de schade die op grond van de overeenkomst te voorzien was;
  4. aansprakelijk bij een garantie die wij hebben aangeboden (§ 443 BGB) en zonder beperkingen aansprakelijk wanneer wij een gebrek te kwader trouw hebben verzwegen;
  5. aansprakelijk wanneer er overeenkomstig de productaansprakelijkheidswet aansprakelijkheid wordt aanvaard voor gebreken aan geleverde producten op grond van overlijden, lichamelijke of gezondheidsschade of schade aan overwegend privé gebruikte producten, ongeacht of dit met opzet is gebeurd;
  6. aansprakelijk bij vertraagde leveringen zoals bedoeld onder punt 3.4 en 3.5 van deze voorwaarden.

6.2    Verdere aan ons gerichte claims op schadevergoeding zijn uitgesloten, ongeacht hun juridische aard. Dit geldt ook voor claims op grond van aansprakelijkheid buiten de overeenkomst om.

6.3    Wanneer onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

6.4    Wanneer de klant recht heeft op schadevergoeding of op vergoeding van verspilde uitgaven, dan verjaart dit recht binnen een jaar. Een uitzondering hierop vormen schadeclaims door schending van leven, lichaam of gezondheid en/of schadeclaims op grond van schade die wij door grove nalatigheid of met opzet hebben veroorzaakt. Hiervoor gelden de wettelijke verjaringstermijnen. Een verdere uitzondering zijn regresrechten overeenkomstig § 479, lid 1 BGB. In het laatstgenoemde geval geldt er een verjaringstermijn van drie jaar.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1.    De geleverde goederen blijven in ons eigendom tot alle vorderingen die uit onze zakelijke overeenkomst voortvloeien – ook alle nevenvorderingen en toekomstige vorderingen – zijn betaald, en tot alle wissels en cheques onherroepelijk zijn gecrediteerd. Bij een lopende rekening geldt dit eigendomsvoorbehoud als garantie voor onze saldoclaim.

7.2.    Wanneer wij in het belang van de klant als verstrekker van een omkeer- en/of acceptantenwissel een wisselmatige aansprakelijkheid aangaan, vervallen onze rechten op grond van het eigendomsvoorbehoud pas wanneer onze gebruikmaking van deze wissel definitief is uitgesloten.

7.3.    De klant mag onze producten onder voorbehoud alleen verkopen in de reguliere handel. Wanneer wij in het belang van de klant als verstrekker van een omkeer- en/of acceptantenwissel een wisselmatige aansprakelijkheid aangaan, vervallen onze rechten op grond van het eigendomsvoorbehoud pas wanneer onze gebruikmaking van deze wissel definitief is uitgesloten.

7.4.    Wanneer de verkoop van ons product onder eigendomsvoorbehoud niet contant plaatsvindt, draagt de klant hierbij al als waarborg zijn recht op de koopprijs ten aanzien van de koper aan ons over, ter hoogte van onze factuurprijs inclusief omzetbelasting. Hetzelfde geldt voor overige vorderingen die ter vervanging van de waarde onder eigendomsvoorbehoud dienen of die verder met betrekking tot de producten onder eigendomsvoorbehoud ontstaan, zoals verzekeringsrechten of rechten die voortvloeien uit niet-toegestane handelingen bij verlies of vernietiging; wij aanvaarden deze overdracht. De klant heeft de bevoegdheid om de aan ons overgedragen vordering namens ons als bewaarnemer te innen zolang hij zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons correct nakomt. Bij betalingsachterstanden van de klant hebben wij het recht om deze overdracht openbaar te maken en te eisen dat de derde partij ons betaalt. Dit geldt ook bij het stopzetten van betalingen en bij het aanvragen van een faillissementsprocedure. De klant dient ons dan op verzoek alle documenten en informatie te doen toekomen die nodig zijn voor het indienen van de claim.

7.5.  De klant heeft de plicht om het product onder voorbehoud op eigen kosten en in ons voordeel voldoende te verzekeren tegen diefstal, inbraak, beroving, afpersing, brand en waterschade. Als waarborg draagt de klant hierbij al alle hieruit voortvloeiende verzekeringsrechten met betrekking tot het product onder eigendomsvoorbehoud aan ons over. Wij aanvaarden deze overdracht.

7.6.  De klant dient toegang van derden (bijvoorbeeld verbeurdverklaringen of beslagleggingen) tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of de aan ons overgedragen vorderingen onverwijld te betwisten, onder vermelding van onze rechten. Verder dient hij ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen over deze toegang, onder verstrekking van de documenten die voor ingrijpen noodzakelijk zijn (zoals een afschrift van het beslagleggingsprotocol). Wanneer de derde partij niet in staat is om de gerechts- of buitengerechtelijke kosten die in dit kader ontstaan aan ons te vergoeden, is de klant hier ten opzichte van ons aansprakelijk voor wanneer de toegang van de derde partij binnen het risicogebied van de klant valt.

7.7.    De klant verplicht zich ertoe om onze originele etiketten tot het moment van wederverkoop op de producten te laten zitten of om bij gebruik van eigen etiketten door geschikte markering de producten zodanig te markeren dat blijkt dat ze afkomstig zijn uit een van onze leveringen.

7.8.  Wij verplichten ons ertoe om de waarborgen waartoe wij op grond van de bovenstaande bepalingen recht hebben, in zoverre naar ons goeddunken vrij te geven, dat de realiseerbare waarde meer dan 10% hoger ligt dan de vorderingen die gewaarborgd worden.

8. Creditering bij terugname van producten

Bij een definitieve terugname van producten, in het bijzonder na opzegging van een overeenkomst, vindt er creditering van de overeengekomen prijs plaats. Hierbij behouden wij ons het recht op kortingen voor, op grond van:

  1. de uiterlijke staat van het product op het moment van teruggave (bijvoorbeeld vanwege de kosten voor eventueel benodigde opfriswerkzaamheden, of vanwege de kosten voor nieuwe etiketten wanneer de klant de etiketten heeft verwijderd of de originele etiketten tijdens de bewaarperiode beschadigd zijn geraakt of onbevallig zijn geworden);
  2. een waardevermindering die in de periode tussen levering en terugname is opgetreden als gevolg van een modegebonden veroudering of een technische doorontwikkeling;
  3. een prijs van edelmetalen die ten opzichte van de factuurdatum is gedaald. Bepalend hiervoor is de prijs op de dag dat het product onder voorbehoud weer in ons bezit komt;
  4. de voor ons ontstane verkoopkosten (buitendienst); hierbij hebben we het recht om een vast bedrag van 10% af te trekken.

de voor ons ontstane verkoopkosten (buitendienst); hierbij hebben we het recht om een vast bedrag van 10% af te trekken. Er is geen recht op terugname van goederen en op creditering.

9. Copyright

9.1       Onze ontwerpen, sjablonen, modellen en dergelijke gelden als ons intellectuele eigendom; deze mogen door de klant noch worden geïmiteerd, noch op een andere wijze worden gebruikt voor nabootsing, ook als hier geen speciale beschermingsrechten op van toepassing zijn.

Iedere inbreuk hierop door schuld verplicht de klant tot schadevergoeding.

9.2       Op offertes, tekeningen of andere documenten behouden we ons het onbeperkte recht voor op eigendoms- en auteursrechtelijke exploitatierechten. Deze mogen niet toegankelijk gemaakt worden voor derden.

9.3       Wanneer wij een claim ontvangen vanwege de schending van externe beschermende rechten met betrekking tot een geleverd product dat op basis van tekeningen, ontwikkelingen of overige informatie van de klant is geproduceerd, dient de klant ons te vrijwaren van alle claims van derden.

10. Gegevensverwerking

Wij hebben het recht om alle gegevens betreffende de zakelijke relatie met de klant zoals bedoeld in § 28 van de Duitse privacywet te verzamelen, op te slaan, aan te passen, over te dragen en te gebruiken.

11. Recht op opzegging van de klant

Een schending van plichten door ons geeft de klant alleen het recht op opzegging van de overeenkomst wanneer wij hier invloed op hebben. Een uitzondering hierop is het recht op opzegging wanneer er sprake is van een gebrek.

12. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

12.1.  Plaats van uitvoering voor de levering en betaling is Pforzheim.

12.2.  De bevoegde rechtbank is die voor Pforzheim of – naar ons goeddunken – die voor de vestigingsplaats van de klant.

12.3.  Op de overeenkomst is uitsluitend het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.