Opmerking over de aansprakelijkheid: Het onderstaande model is door een advocaat (https://drschwenke.de) overeenkomstig met de typische eisen van een online-shop opgesteld. U dient het model echter alleen te gebruiken na zorgvuldige controle en aanpassing op uw concreet businessmodel. Het volgende model bevat daarom extra instructies die u in acht moet nemen en rode passages die u extra moet controleren en zo nodig moet aanpassen. De instructies na de bewerking verwijderen. Als u twijfelt, dient u zich juridisch te laten adviseren. Copyright: U mag het model binnen het domein/de website gebruiken, zolang hiervoor ook uw Marketpress-licentie geldt. Doorgifte aan derden, ook aan klanten (bv. als ontwikkelaar) is niet toegestaan.

Instructies m.b.t. het herroepingsrecht voor consumenten over de levering van digitale inhouden die niet op een fysieke gegevensdrager worden geleverd (bv. e-book, softwaredownload)

Instructies m.b.t. herroeping

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert voor doeleinden die overwegend noch tot zijn commerciële, noch tot zijn zelfstandige beroepsmatige activiteit kunnen worden gerekend.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract te herroepen. De herrepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het afsluiten van het contract. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ([Invullen: namen/bedrijf, adres van de herroepingsgeadresseerde, e-mailadres en, indien aanwezig, het faxnummer. U kunt er ook de shortcode [woocommerce_de_disclaimer_address_data] voor gebruiken en het adres in Einstellungen DE opslaan.]) op de hoogte stellen met een eenduidige verklaring (bv. een per post verstuurde brief, fax of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dit is echter niet voorgeschreven. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefening van het recht om te herroepen voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping
Wanneer u dit contract herroept, dienen we u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die uit het feit voortvloeien dat u een andere soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract door ons is ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel als datgene, wat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling vergoedingen in rekening gebracht.

Modelformulier voor herroeping

(Wanneer u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
– Aan [Invullen: namen/bedrijf, adres van de herroepingsgeadresseerde, e-mailadres en, indien aanwezig, het faxnummer.]:
– Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract over de aankoop van de volgende artikelen (*)/ het leveren van de volgende diensten (*)
– Besteld d.d. (*)/ontvangen d.d. (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting resp. vroegtijdig vervallen van het herroepingsrecht
Herroepingsrecht bestaat niet bij contracten voor de levering van digitale inhouden die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bestemming voor de consument maatgevend is of die eenduidig zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument.
Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig als wij met de uitvoering van het contract pas zijn begonnen, nadat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven en tegelijkertijd heeft bevestigd dat u op de hoogte bent van het feit dat u uw herroepingsrecht verliest als wij met de nakoming van het contract zijn begonnen. Wij wijzen u erop dat wij het afsluiten van het contract afhankelijk kunnen maken van de bovengenoemde toestemming en bevestiging.