INSTRUCTIES M.B.T. HERROEPING

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract te herroepen. De termijn begint op de dag van ontvangst van het product in uw verzorgingsgebied of in het verzorgingsgebied van de vermelde afwijkende ontvanger.

U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door een brief, e-mail of fax. Voor de eenduidige toewijzing dient u pakbonnummer, factuurnummer en uw adres te vermelden. Zonder deze gegevens kan uw herroeping niet worden toegewezen. U kunt ook door retourzending binnen de genoemde termijn gebruik maken van uw herroepingsrecht:

Roland Rauschmayer GmbH & Co KG

Karlsruher Straße 89

D – 75179 Pforzheim

[email protected]

Na ontvangst van de herroeping per e-mail volgt een ontvangstbevestiging, deze vormt echter geen aanvaarding van de herroeping. Uw herroeping wordt door een apart bericht of aparte overeenkomst aanvaard. In geval van een afwijzing ontvangt u deze met de afwijzingsredenen. Let erop dat geïndividualiseerde en/of voor u vervaardigde producten van de herroeping zijn uitgesloten en subjectieve gebreken geen reden vormen voor aanspraak op een herroeping, zoals dit bij natuurproducten het geval kan zijn.

Herroepingsgevolgen

Als u een bestelling herroept, bent u verplicht tot retourzending, Terugbetaling vindt met hetzelfde betalingsmiddel plaats. Als u vooruitbetaling of onder rembours heeft gekozen, wordt u verzocht om een Duitse bankrelatie voor de uitvoering van de terugbetaling te vermelden. Het product moet na aanvaarding van de uitgevoerde herroeping binnen 14 dagen door ons worden ontvangen. Aanspraak op terugbetaling bestaat pas als wij het product retour hebben ontvangen en hebben gecontroleerd. De kosten in een redelijke omvang komen voor onze rekening. Indien wij redenen hebben voor reclamatie van het teruggestuurde product, zullen wij u dit meedelen en zo nodig de terugneming weigeren of het restitutiebedrag in passende mate volgens onze beoordeling verlagen.